Bảng giá đặt in hóa đơn GTGT

Bảng giá đặt in hóa đơn GTGT tại Nguyên An Luật

Đã bao gồm VAT và kèm theo thông báo phát hành hóa đơn

Đơn giá VNĐ
Số lượng dưới 3 cuốn Số lượng dưới 10 cuốn
Hóa đơn 1 màu 350.000VNĐ/cuốn 330.000VNĐ/cuốn
Hóa đơn 2 màu trở lên 450.000VNĐ/cuốn 420.000VNĐ/cuốn