Bảng giá dịch vụ kế toán – báo cáo thuế tại Luật Nguyên An

Nhóm Thương mại dịch vụ – Sản Xuất – Gia công – Thiết kế – Xây dựng

Số lượng hóa đơn/tháng Đơn giá/tháng Hợp đồng dưới 12 tháng Hợp đồng 01 năm trở lên
Không phát sinh 300.000VNĐ – Lập file báo cáo, bảng kê hàng quý (không in sổ sách)

– Khai thuế, nộp thuế theo đúng định kỳ quy định

– Tư vấn các thủ tục về thuế theo quy định mới

– Theo dõi và tư vấn báo cáo hàng quý về hoá đơn ra vào để khấu trừ cho phù hợp

– Thiết lập file hồ sơ, sổ sách chứng từ hàng quý (Không in sổ sách)

– Khai thuế, nộp thuế theo đúng định kỳ quy định

– Tư vấn các thủ tục về luật thuế mới

– Theo dõi báo cáo và tư vấn các hoá đơn ra vào hàng quý để khấu trừ phù hợp

– Tư vấn các quy định mới về hoá đơn, Luật doanh nghiệp

– Quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm (Không in sổ sách)

Từ 1 – 5 hóa đơn 600.000VNĐ
Từ 6 – 10 hóa đơn 800.000VNĐ
Từ 11 – 20 hóa đơn 1.100.000VNĐ
Từ 21 – 30 hóa đơn 1.500.000VNĐ
Từ 31 – 40 hóa đơn 2.000.000VNĐ
Từ 41 – 50 hóa đơn 2.500.000VNĐ
Từ 50 -100 hoá đơn 3.000.000VNĐ
Từ 100 – 200 hoá đơn 4.000.000VNĐ
Trường hợp lớn hơn Thỏa thuận
Trường hợp có yếu tố nước ngoài, nhóm ngành đặc biệt Thỏa thuận

Lưu ý: Vào ngày 25 đến ngày 30 hằng tháng, Doanh nghiệp tổng hợp lại các hóa đơn, chứng từ phát sinh gửi về Kế toán Nguyên An Luật để đưa vào sổ sách kế toán.