Bảng giá dịch vụ kế toán – báo cáo thuế tại Luật Nguyên An

Nhóm Thương mại dịch vụ – Sản Xuất – Gia công – Thiết kế – Xây dựng

Số lượng hóa đơn/tháng Đơn giá/tháng Hợp đồng dưới 12 tháng Hợp đồng 01 năm trở lên
Không phát sinh 300.000VNĐ · Thiết lập hồ sơ, sổ sách chứng từ hàng tháng

· Khai thuế, nộp thuế theo đúng định kỳ quy định

· Thông báo phát hành hóa đơn

· Tư vấn các thủ tục về thuế

· Theo dõi sổ sách, chứng từ kịp thời báo cáo khi phát sinh gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

· Thiết lập hồ sơ, sổ sách chứng từ hàng tháng

· Khai thuế, nộp thuế theo đúng định kỳ quy định

· Thông báo phát hành hóa đơn

· Tư vấn các thủ tục về thuế

· Theo dõi sổ sách, chứng từ kịp thời báo cáo khi phát sinh gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

· Tư vấn mọi thủ tục liên quan đến Lao động, BHXH

· Tư vấn Luật doanh nghiệp

· Giải trình với cơ quan thuế

· Quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm.

Từ 1 – 5 hóa đơn 600.000VNĐ
Từ 6 – 10 hóa đơn 800.000VNĐ
Từ 11 – 20 hóa đơn 1.100.000VNĐ
Từ 21 – 30 hóa đơn 1.500.000VNĐ
Từ 31 – 40 hóa đơn 2.000.000VNĐ
Từ 41 – 50 hóa đơn 2.500.000VNĐ
Từ 50 -100 hoá đơn 3.000.000VNĐ
Trường hợp lớn hơn Thỏa thuận
Trường hợp có yếu tố nước ngoài, nhóm ngành đặc biệt Thỏa thuận

Lưu ý: Vào ngày 25 đến ngày 30 hằng tháng, Doanh nghiệp tổng hợp lại các hóa đơn, chứng từ phát sinh gửi về Kế toán Nguyên An Luật để đưa vào sổ sách kế toán.