Thủ tục giải thể đóng cửa công ty nước ngoài

Vì bất kỳ một lý do nào đó người nước ngoài muốn chấm dứt hoạt động tại Việt Nam. Thủ tục giải thể đóng cửa công ty nước ngoài khá phức tạp, mất thời gian và tốn nhiều chi phí. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này. Luật Nguyên An xin cung cấp tới bạn đọc một số thông tin liên quan đến Thủ tục giải thể đóng cửa công ty nước ngoài.

Giải thể, đóng cửa công ty là gì?

Giải thể công ty là thủ tục chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, với tư cách là một chủ thể kinh doanh. Bằng cách thanh lý tài sản của doanh nghiệp để trả cho các chủ nợ. Giải thể là thủ tục để doanh nghiệp rút khỏi thị trường một cách hợp pháp.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

➡️ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

➡️ Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân. Của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên. Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

➡️ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này. Trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

➡️ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

 Điều kiện giải thể doanh nghiệp:

⌲ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

⌲ Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. Của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

⌲ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

⌲ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ tiến hành giải thể khi: bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Thủ tục giải thể đóng cửa công ty nước ngoài

Chấm dứt dự án đầu tư

Nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày. Kể từ ngày quyết định kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế

Tùy thuộc vào thực tế hồ sơ kế toán của doanh nghiệp mà thời gian tiến hành thủ tục đóng của mã số thuế của doanh nghiệp sẽ khác nhau.

Tiến hành giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Việc thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty. (Nếu là công ty TNHH một thành viên). Của Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty cổ phần). Của hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên); của các thành viên hợp danh (nếu là công ty hợp danh).

 Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

✓  Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

✓  Lý do giải thể.

✓ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ. Thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

✓ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

✓ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tổ chức thanh lý tài sản

Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty. Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp. Yrừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Gửi quyết định giải thể đến cơ quan, tổ chức liên quan

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua. Quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.

Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán. Phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ. Người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó. Cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Thủ tục giải thể đóng cửa công ty nước ngoài – Thanh toán các khoản nợ

✓  Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.

✓  Nợ thuế.

✓  Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân. Các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Gửi đề nghị giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc. Kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Sau thời hạn 180 ngày. Kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp. Hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tách đổi giấy phép đầu tư

Thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn

Chat Tư Vấn